TRANSPORTLĪDZEKĻA NOMAS LĪGUMS

Rīgā

SIA AKA RENT, vienotais reģistrācijas numurs 40203329003, juridiskā adrese: Buru iela 1, Rīga, LV-1004,
(turpmāk tekstā „Iznomātājs”), tās valdes locekļa vietnieci Alises Ņegodas personā, no vienas puses, un

Vārds Uzvārds/Juridiskās personas nosaukums:
Personas kods/Reģ.Nr.:
Telefons:
Adrese:
e-pasts:
Vadītāja dati:
(turpmāk tekstā – Nomnieks) no otras puses, kas rīkojas pēc savas brīvās gribas, pamatojoties uz Latvijas
Republikā spēkā esošo likumdošanu, noslēdz šo līgumu.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Iznomātais nodod, bet Nomnieks pieņem lietošanā ar navigācijas iekārtu (GPS) aprīkoto automašīnu (turpmāk
tekstā Transporta līdzeklis):
Automašīnas marka un modelis:
Valsts reģistrācijas numurs:
Izlaiduma gads:
Šasijas numurs:
Lietotā degviela:
Nomas periods (minimālais – 1 diennakts):
Izsniegts nomniekam: Vienošanās par atgriešanu: Atpakaļ saņemts Piemaksa veikta
Datums:
Laiks:
Izsniegšanas
vieta: Dzirnavu 21
Nodošanas
vieta: Dzirnavu 21
Lietošanasteritorija LV
Odometrs saņemot
Odometrs nododot
Īres pagarināšana (dienu skaits)

1.2. Iznomātājs nodod Nomniekam lietošanā ar degvielu pilnīgi uzpildīto Transporta līdzekli, bet Nomnieks
apņemas pieņemt Transporta līdzekli nomā, lietot to un samaksāt Iznomātājam nomas maksājumus saskaņā ar šo
nomas Līgumu.

1.3. Nomniekam, izpildot visas šī Līguma noteikumus un noteikumos ietvertās saistības, ir tiesības lietot
Transporta līdzekli visā šī Līguma darbības laikā. Beidzoties Līguma termiņam, Nomniekam ir pienākums nodot
Iznomātajam Transporta līdzekli ar ne zemāku par 90% degvielu uzpildīto Transporta līdzekli atbilstoši šī Līguma
noteikumiem.

2. TRANSPORTA LĪDZEKLIS UN TĀ NODOŠANA, PIEŅEMŠANA

2.1.Transporta līdzeklis ir šī līguma 1.1. punktā norādītais transporta līdzeklis, kuru Iznomātājs nodod lietošanā
Nomniekam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Šī Līguma Pusēm vienojoties nomā nodotā Transporta līdzekļa
tirgus vērtība tiek noteikta EUR 34000,- (trīsdesmit četri tūkstoši eiro) apmērā.

2.2. Pirms Līguma noslēgšanas Nomnieks ir iepazinies ar Transporta līdzekļa stāvokli. Ja pirms šī Līguma
noslēgšanas Nomnieks konstatē Transporta līdzekļa nepilnības un/vai trūkumus, bojājumus, viņam ir pienākums
nekavējoties paziņot par to Iznomātājam un norādīt to Transporta līdzekļa nodošanas-pieņemšanas aktā, pretējā
gadījumā Nomnieks atbild Iznomātājam par visiem nodarītajiem zaudējumiem.

2.3. Parakstot Transporta līdzekļa pieņemšanas nodošanas aktu, Transporta līdzeklis uzskatāms par nodotu
Nomniekam. Pirms pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas Nomniekam ir pienākums pārliecināties par
Transporta līdzekļa tehnisko un vizuālo stāvokli un nepieciešamības gadījumā pieprasīt veikt Transporta līdzekļa
izmēģinājuma braucienu un piedalīties izmēģinājuma procesā. Pieņemšanas–nodošanas akts ir šī Līguma
neatņemama sastāvdaļa.

2.4. Pēc šī līguma 2.3. minētā Transporta līdzekļa pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas, Nomnieks atsakās
celt jebkāda veida pretenzijas pret Iznomātāju Transporta līdzekļa nepilnību vai trūkumu dēļ.

2.5. No brīža, kad Nomnieks ir pieņēmis Transporta līdzekli no Iznomātāja un parakstījis Transporta līdzekļa
pieņemšanas nodošanas aktu, Nomniekam pāriet viss Transporta līdzekļa nejaušas bojāejas risks un Nomnieks
uzņemas pilnu atbildību par Transporta līdzekli un Satiksmes noteikumu ievērošanu.

2.6. Līgumam izbeidzoties, Nomniekam ir pienākums nodot Transporta līdzekli tādā pašā vizuālajā un tehniskajā
kārtībā, kādā tas tiek pieņemts, parakstot Transporta līdzekļa pieņemšanas nodošanas aktu, pretējā gadījumā
Nomniekam tiks piemērotas Līgumā noteiktās sankcijas.

3. NOMAS MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. Maksājumi (apmaksa iespējama skaidrā naudā, bankas karti tiešsaitē vai ar bankas pārskaitījumu):

1. [datums] pilnā summa ar 21% PVN EUR 0 (NULLE eiro)
summa bez PVN EUR 0 (NULLE centi)

2. 26.08.2022 drošības nauda EUR 400 (četri simti eiro)

3.2. Nomas maksu un Drošības naudu Nomniekam ir pienākums samaksāt pirms šā Līguma parakstīšanas vai tā
parakstīšanas brīdī.

3.3. Visas Nomnieka neatlīdzinātās prasības saskaņā ar Līgumu tiek atskaitītas no drošības naudas.

3.4. Drošības nauda tiek atgriezta Nomniekam trīs nedēļu laikā.

3.5. Bankas rekvezīti (ja apmaksa veikta caur www.akarent.lv, Nomnieks saņems aptiprinošu e-pastu)
1. AS BANKA CITADELE
SIA AKA RENT
LV15PARX0027083600001

4. NOMNIEKA UN IZNOMĀTĀJA SAISTĪBAS

4.1. Nomniekam jābūt sasniegušam 18 gadu vecumu. Vadītāja stāžam jābūt ne mazākam par 3 mēnešiem.
Saņemot Transporta līdzekli, Nomniekam jāuzrāda derīga un atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecība un
pase (ID karte). Pieņemam visās valstīs derīgu un atbilstošās kategorijas vadītāja apliecību.

4.2. Minimālais nomas periods ir 1 (viena) diennakts; maksimālais diennakts nobraukums – 200km (soda nauda
par katriem nākamajiem piecdesmit kilometriem ir 20 (divdesmit) eiro), izbraukšana ar Transporta līdzekli ārpus
Latvijas Republikas teritorijas ir aizliegta.

4.3. Nomnieks apņemas godprātīgi izpildīt visas Līgumā norādītās saistības.

4.4. Nomnieks apņemas Transporta līdzekli lietot tikai saskaņā ar tā lietošanai piemērotām tehniskajām īpašībām,
saudzīgi un ekonomiski, raudzīties, lai tiktu izpildītas citas prasības, saistītas ar Transporta līdzekļa uzturēšanu
labā stāvoklī, Transporta līdzekļa ekspluatācijas noteikumiem un Iznomātāja norādījumiem, ievērojot vislielāko
rūpību.

4.5. Nomnieks apņemas lietot Transporta līdzekli, ievērojot visus ceļu satiksmes noteikumus, kā arī:
● nomāšanas periodā Nomniekam ir pienākums veikt visas iespējamās darbības (pasākumus), lai
aizsargātu Iznomātāja un apdrošināšanas sabiedrības intereses satiksmes negadījuma vai citā
apdrošināšanas gadījumā,
● pierakstīt (fiksēt) satiksmes negadījuma iesaistīto personu un aculiecinieku vārdus, uzvārdus un
adreses;
● nekavējoties informēt policiju par satiksmes negadījumu;
● ne vēlāk kā 8 stundu laikā informēt Iznomātāju pa tālr. +37125258080 par satiksmes negadījumu un
iesniegt visus nepieciešamos dokumentus un aktus, kas attiecas uz šo negadījumu;
● neatstāt negadījuma vietu pirms ir nokārtotas visas formalitātes ar policiju un ir atļauts atstāt notikuma
vietu;
● neuzņemties vainu vai atbildību;
● neatstāt Transporta līdzekli pirms nav nodrošināta tā aizsardzība un drošība;
● neveikt saimniecisko darbību (taksometra pakalpojumi, pasažieru pārvadājumi) un neiznomāt
Transporta līdzekli apakšnomā.

4.6. Nomnieks Transporta līdzekļa lietošanas laikā par saviem līdzekļiem veic tā uzpildīšanu ar degvielu, virsbūves
mazgāšanu un salona tīrīšanu.

4.6.1. Līgumam izbeidzoties, Nomniekam jānodod Iznomātājam ar degvielu pilnīgi uzpildīto Transporta
līdzekli pēc virsbūves mazgāšanas un salona tīrīšanas. Pretējā gadījumā Nomniekam jāatlīdzina
Iznomātajam visi saistītie ar Transporta līdzekli virsbūves mazgāšanas un salona tīrīšanas izdevumi.

4.7. Līguma darbības laikā Nomnieks ir pilnībā materiāli atbildīgs par pašvaldību un valsts kompetento iestāžu
piemērotiem sodiem un aizliegumiem attiecībā uz Transporta līdzekli, un apņemas atlīdzināt Iznomātājam visus
tiešos un netiešos zaudējumus, kas tam šādā gadījumā var rasties, kā arī apmaksāt visus pilnvarotu policijas
darbinieku uzliktos sodus un līgumsodus saskaņā ar šo Līgumu.

4.8. Ja Transporta līdzeklis, pēc tā nodošanas lietošanā Nomniekam, atrodas tādā stāvoklī, ka to nav iespējams
lietot (pilnīgi vai daļēji) Nomnieka vainas dēļ, tad Nomniekam nav tiesību atteikties no Līgumā noteikto maksājumu
samaksas Iznomātājam, kā arī izpildīt citas šajā Līgumā noteiktās saistības.

4.9. Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā, bez iepriekšēja brīdinājuma kontrolēt un pārbaudīt Transporta līdzekļa
stāvokli.

4.10. Nomniekam aizliegts smēķēt Transporta līdzeklī.

4.11. Iznomātājam ir tiesības pārbaudīt Transporta līdzekļa tehnisko stāvokli un nobraukumu, kā arī pilnvarot
trešās personas veikt šādu pārbaudi.

4.12. Iznomātājam ir tiesības jebkādu šī Līguma noteikumu pārkāpumu gadījumā no Nomnieka puses, bez
atsevišķa brīdinājuma pārņemt Transporta līdzekli savā rīcībā, paturot sev izdarītos nomas maksājumus, par
pārņemšanas faktu paziņojot Nomniekam. Nomnieks, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka piekrīt šādai Transporta
līdzekļa pārņemšanai.

4.13. Iznomātājam ir pienākums sniegt Nomniekam servisa pakalpojumus – Transporta līdzekļa remontu atbilstoši
Līguma noteikumiem, kā arī noteikto garantijas remontu saskaņā ar ražotāja vai tā oficiālā pārstāvja (dīlera)
instrukcijām.

4.14. Ja mašīna Nomnieka vainas dēļ nevar tikta izmantota (avārija, citi bojājumi, kuru dēļ mašīna atrodās
remontā), klientam jāapmaksā katra diena kā vesela īres diena, kamēr transportlīdzeklis netiek atgriezts līdzšinējā
stāvoklī kādā no kasko sadabības partneru servisā.

4.15. Ja Nomnieks strikti pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus, Izīrētājam ir tiesības nebrīdinot pārņemt automašīnu
no Nomnieka piemērojot sodu drošības naudas pilnā apmērā (četri simti eiro).

4.16. Par automašīnas rezervācijas atcelšanu, Nomniekam jābrīdina divas darba dienas pirms rezervētās dienas,
ja tas netiek darīts līgumā noteiktajā laikā, Iznomātājam ir tiesības ieturēt 30% no drošības naudas. Par
rezervācijas atcelšanu nomniekam jāinformē izīrētājs zvanot uz tālr. nr. +371 25258080

4.16.1. Naudas atmaksa tiek veikta izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Nomnieks izmantoja darījumā.

5. SERVISA PAKALPOJUMI

5.1. Iznomātājs apņemas sniegt Nomniekam jebkuru no sekojošiem pakalpojumiem:

5.1.1. Transporta līdzekļa remonts, ja Iznomātājs tiek brīdināts par remonta nepieciešamību 3 (trīs) darba dienas
pirms tā veikšanas;

5.1.2. Garantijas remonts, steidzams remonts un regulāra Transporta līdzekļa apkope (uzturēšana) saskaņā ar
ražotāja vai tā oficiālā pārstāvja instrukcijām.

5.2. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, Nomniekam noteiktajā termiņā un veidā jāizpilda visi pienākumi, kuri
izriet no apdrošināšanas līguma un šī Līguma, it kā Nomnieks pats būtu Transporta līdzekļa īpašnieks, kā arī
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 8 (astoņu) stundu laikā, jāinformē Iznomātājs par apdrošināšanas gadījumu.

5.3. Riepu nomaiņu Nomniekam ir pienākums pieteikt Iznomātājam 3 (trīs) dienas iepriekš.

5.4. Par servisa pakalpojumiem šī Līguma izpratnē netiek uzskatīti un Iznomātājs nesedz maksājumus par:

5.4.1. Transporta līdzekļa dabisko nolietojumu, kas neietilpst garantijas remontā;

5.4.2. Degvielas un logu tīrāmā šķidruma izmaksām;

5.4.3. Transportlīdzekļa mazgāšanu un vaskošanu;

5.4.4. Riepu mehānisko bojājumu remontu;

5.4.5. Maksu par logu tīrītājiem, bremžu uzlikām u.c., kas nav iekļauti regulārā apkopē vai garantijas remontā,
saskaņā ar Transporta līdzekļa ražotāja vai tā oficiālā pārstāvja instrukcijām.

5.5. Automašīnas saņemšana ārpus mūsu teritorijas (Dzirnavu iela 21) maksā EUR 20 (divdesmit), automašīnu
iespējams saņemt jebkurā Nomniekam ērtā vietā Rīgas robežās iepriekš vienojoties par to.

6. TRANSPORTLĪDZEKĻA APDROŠINĀŠANA

6.1. Iznomātājs nodrošina Transporta līdzekļa KASCO apdrošināšanu pret visiem riskiem, kas saistīti ar
Transporta līdzekļa bojāeju, zādzību, tā vērtības samazināšanos, u.c. un OCTA – sauszemes transporta līdzekļu
īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.

6.2. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, kurā iesaistīts Transporta līdzeklis Līguma darbības laikā, Nomniekam
ir pienākums samaksāt Iznomātājam pašrisku bojājumiem EUR 150,- (viens simts piecdesmit eiro) apmērā 3 (trīs)
darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas atbilstoši Līguma 8.5.punkta noteikumiem.

6.3. Ja Transporta līdzekļa vērtība ir kritusies vairāk kā par 50% (piecdesmit procentiem) no Līguma 2.1.punktā
noteiktās tirgus vērtības, vai ja apdrošināšanas kompānija, kas apdrošinājusi Transporta līdzekli, uzskata to par
pilnībā zudušu, Iznomātājam ir tiesības pieprasīt un Nomniekam ir pienākums maksāt Iznomātājam pašrisku 20%
apmērā no Transporta līdzekļa tirgus vērtības. Šajā gadījumā Nomniekam ir pienākums samaksāt šī punktā minēto
pašrisku Iznomātājam 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas atbilstoši Līguma 8.5.punkta
noteikumiem.

6.4. Līguma darbības laikā Nomnieks apmaksā tik dienas, cik Transporta līdzeklis atrodas servisā, vai kamēr tiek
pilnībā saremontēts pēc ceļu satiksmes negadījuma. Apmaksa tiek aprēķināta pēc Transporta līdzekļa dienas
nomas cenas.

7. LĪDZĒJU ATBILDĪBA UN SANKCIJAS PAR LĪGUMA PĀRKĀPUMIEM

7.1. Puses garantē šā Līguma saistību izpildi ar visu tām piederošo īpašumu.

7.2. Šī Līguma noteikumi ir saistoši kā līgumslēdzējiem, tā arī viņu tiesību un saistību pārņēmējiem, tai skaitā
mantiniekiem, neatkarīgi no tiesību un saistību pārņemšanas brīža. Nomnieks nav tiesīgs bez Iznomātāja
rakstiskas piekrišanas nodot trešajām personām jebkādas no šī Līguma izrietošās tiesības un/vai saistības.

7.3. Nomnieks apņemas atlīdzināt Iznomātājam visus zaudējumus, kuri tam radušies sakarā ar nepatiesas
informācijas saņemšanu vai patiesas informācijas slēpšanu.

7.4. Ja Nomnieks nesaimnieciski apietas ar Transporta līdzekli vai to jebkādā veidā bojā, vai neveic savus
pienākumus, kas saistīti ar Transporta līdzekļa uzturēšanu kārtībā, Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 10%
(desmit procenti) apmērā no Transporta līdzekļa tirgus vērtības par katru šādu gadījumu.

7.5. Ja Nomnieks pārkāpj apstāšanās un stāvēšanas noteikumus un tiek piemērots sods, Nomniekam
nekavējoties par to ir jāpaziņo Iznomātājam un piecu dienu laikā jāsamaksā Iznomātājam piemērotā soda summa
ar koeficientu 1,5. Neveicot maksājumu norādītajā laikā, Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu EUR 5,- (pieci
eiro) apmērā par katru nokavēto dienu.

7.6. Soda par apstāšanās un stāvēšanas pārkāpumiem noklusēšanas un/vai slēpšanas gadījumā Nomniekam ir
jāmaksā Iznomātājam papildus piemērotā soda summai līgumsods piemērotā soda apmērā, kā arī EUR 5,- (pieci
eiro) dienā par katru no pārkāpuma izdarīšanas dienas līdz dienai, kad Iznomātājs no policijas saņem rakstisku
brīdinājumu par uzlikto sodu.

7.7. Ja Nomniekam, atrodoties alkohola un/vai narkotisko, psihotropo vielu reibumā, vai pārvadājot nelegālu kravu,
vai kāda cita iemesla dēļ Transporta līdzeklis tiek konfiscēts, Nomniekam ir nekavējoties par to jāpaziņo
Iznomātājam un piecu dienu laikā no pārkāpuma izdarīšanas brīža jāsamaksā Iznomātājam līgumsods EUR
1000,- (viens tūkstotis eiro) apmērā, kā arī jāapmaksā visi izdevumi, kuri būs radušies Iznomātājam Transporta
līdzekli atgūstot. Neapmaksājot līgumsodu norādītajā laikā, Nomnieks maksā Iznomātājam nokavējuma procentus
2% (divi procenti) apmērā no nokavētās summas par katru nokavēto dienu.

7.8. Ja Nomnieks nokavē Transporta līdzekļa atdošanas termiņu līdz 2 stundām, Nomniekam ir jāmaksā
līgumsods EUR 7,50 (septiņi eiro un 50 centi) apmērā par katru nokavēto pilnu vai nepilnu stundu. Kavēšanās virs
2 stundām tiek aprēķināta kā pilna maksa par nomas dienu.

7.9. Ja Nomnieks nozaudē Transporta līdzekļa atslēgas vai reģistrācijas dokumentus, vai uzlādes vadus,
Nomniekam ir jāmaksā līgumsods EUR 700,- (septiņi simti eiro) apmērā. Šajā gadījumā Nomniekam ir pienākums
samaksāt šī punktā minēto līgumsodu Iznomātājam 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas
atbilstoši Līguma 8.5.punkta noteikumiem.

7.10. Ja Nomnieks atdod Transporta līdzekli, kas nav pilnīgi uzpildīts ar degvielu, tad tam ir jāsamaksā
Iznomātājam par trūkstošo degvielu no aprēķina EUR 1,70 (viens eiro un 70 centi) par 1 litru.

7.11. Ja Nomnieks nodod Transporta līdzekli ar nenomazgātu virsbūvi un/vai neiztīrītu salonu, Nomniekam ir
jāmaksā līgumsods EUR 15,- (piecpadsmit eiro) apmērā par salona parasto tīrīšanu un EUR 20,- (divdesmit eiro)
par virsbūves mazgāšanu, bet par salona ķīmisko tīrīšanu – EUR 80,- (astoņdesmit eiro). Līgumsods par
smēķēšanu iznomātajā Transporta līdzekļa salonā tiek noteikts EUR 200,- (divi simti eiro). Šajā gadījumā
Nomniekam ir pienākums samaksāt šī punktā minēto līgumsodu Iznomātājam 3 (trīs) darba dienu laikā no
attiecīgā paziņojuma saņemšanas atbilstoši Līguma 8.5.punkta noteikumiem.

7.12. Ja Nomnieks bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas noslēdz jebkuru darījumu ar trešo personu, kas
apgrūtina vai var skart Transporta līdzekļa īpašnieka īpašuma tiesības uz Transporta līdzekli, pazemina Transporta
līdzekļa vērtību, Nomnieks papildus zaudējumu atlīdzināšanas maksā Iznomātājam līgumsodu 20% (divdesmit
procentu) apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Transporta līdzekļa tirgus vērtības, kā arī Iznomātājam ir
tiesības bez iepriekšējas brīdinājuma lauzt šo Līgumu vienpusējā kārtībā.

7.13. Ja Nomnieks nesniedz Iznomātājam, pēc attiecīgā pieprasījuma, šajā līgumā paredzēto informāciju,
Nomnieks uzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas var rasties Iznomātājam šajā
sakarā un maksā līgumsodu EUR 100.- (viens simts eiro) apmērā.

7.14. Neviens no augstākminēto līgumsodu samaksas neatbrīvo Nomnieku no Līgumā uzņemto saistību izpildes.

7.15. Puses vienojas, ka visus šajā Līgumā minētos maksājumus Nomnieks veic 3 (trīs) darba dienu laikā no
attiecīgā paziņojuma saņemšanas atbilstoši Līguma 8.5.punkta noteikumiem, ja attiecīgā Līguma punktā nav
norādīts cits termiņš.

7.16. Nomnieks ir atbildīgs par visiem izdevumiem un zaudējumiem sakarā ar Transporta līdzekli, kas šī Līguma
darbības laikā radušies Nomnieka darbības vai bezdarbības rezultātā trešajām personām vai Iznomātājam.

7.17. Nomnieks ir atbildīgs par izdevumiem un zaudējumiem, kas saistīti ar Transporta līdzekļa nodošanu
Iznomātājam, gadījumā, ja Līgums tiek jebkāda iemesla dēļ izbeigts.

7.18. Iznomātājs nav atbildīgs par Nomnieka pārvadājamās kravas saturu (nelegāla, nedeklarēta), kā arī par tās
bojājumiem, bojāeju, un jebkādiem zaudējumiem.

7.19. Parakstot šo Līgumu Nomnieks, gadījumā, ja viņš pārkāpj ar šo Līgumu uzņemtās saistības, apņemas
atlīdzināt Iznomātājam un trešajām personām, visus tiešos un netiešos izdevumus un zaudējumus, kas saistīti ar
Nomnieka saistību piespiedu izpildi, parāda piedziņu, juridisko palīdzību un citus izdevumus šajā sakarā.

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

8.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz dienai, kad visas Pušu saistības ir izpildītas.

8.2. Līgums var tikt lauzts:

8.2.1. Pusēm rakstiski vienojoties par Līguma izbeigšanu.

8.2.2. Ja Iznomātājs vienpusēji atkāpjas no Līguma, nosūtot par to rakstisku paziņojumu Nomniekam, šādos
gadījumos:

8.2.2.1. ja Nomnieks neievēro lietošanas un ekspluatācijas noteikumus, ko Transporta līdzekļa izgatavotājs,
Iznomātājs vai spēkā esošās tiesību normas ir izvirzījušas Transporta līdzeklim;

8.2.2.2. Ja Nomnieks nodod Transporta līdzekli lietošanā trešajām personām;

8.2.2.3. Nomnieks pārkāpj Līguma nosacījumus.

8.3. Šī Līguma 8.2.2.punktā norādītajos gadījumos Iznomātājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu nekavējoties.

8.4. Šis Līgums parakstīts Rīgā un pilnīgi apstiprina Pušu vienošanos. Pusēm šī Līguma saturs ir pilnībā
saprotams un skaidrs, kā arī Puses apzinās ar šo Līgumu uzņemto saistību sekas. Šis Līgums parakstīts izsakot
brīvi radušos gribu, bez viltus, maldiem un spaidiem.

8.5.Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu šī Līguma noteikumu darbību.

8.6. Korespondence, ko viens Līdzējs nodod otram saskaņā vai sakarā ar šo līgumu, ir atzīstama par pienācīgi
nodotu un saņemtu, ja tā ir nosūtīta pēc šajā līgumā norādītās vai Līdzēja atsevišķā paziņojumā norādītās
juridiskās adreses ar ierakstīto vēstuli vai personīgi nodota otram Līdzējam pret parakstu. Korespondence
atzīstama par pienācīgi nodotu un saņemtu brīdī, kad adresāts ir faktiski saņēmis šādu korespondenci. Ja
korespondences nodošana adresātam nevar tikt ticami pierādīta, vai nevar tikt nodota adresātam no nosūtītāja
neatkarīgu iemeslu dēļ, atzīstams, ka korespondence ir saņemta 3 (trešajā) kalendārajā dienā no brīža, kad
korespondences nosūtītājs nodeva attiecīgajai loģistikas kompānijai/attiecīgajam starptautiskam gaisa ekspresim/
attiecīgajai pasta iestādei šādu korespondenci, sūtījuma tālākai nodošanai otram līdzējam ierakstīta sūtījuma
veidā.

Iznomātājs: Nomnieks:
TRANSPORTA LĪDZEKĻA NODOŠANAS – PIEŅĒMŠANAS AKTS
Rīgā, [datums] SIA AKA RENT, vienotais reģistrācijas numurs 40203329003, juridiskā adrese: Buru iela 1, Rīga, LV-1004,
(turpmāk tekstā „Iznomātājs”), tās valdes locekļa vietniece Alises Ņegodas personā, no vienas puses, un
Vārds
Uzvārds:
Personas
kods:
(turpmāk tekstā – Nomnieks) no otras puses pieņem lietošanā automašīnu:
Automašīnas marka un modelis: ________________
Valsts reģistrācijas numurs: ________________
Izlaiduma gads: ________________
Šasijas numurs: ________________
Virsbūves krāsa: ________________
Lietotā degviela: ________________
Puses, parakstot Transporta līdzekļa pieņemšanas nodošanas aktu, apliecina, ka Transporta līdzeklis atbilst
bojājumu shēmā norādītajiem defektiem. Ja nav neviena norādīta defekta, Transporta līdzekli uzskata par esošu
nevainojamā tehniskajā un vizuālajā stāvoklī.
Transportlīdzekļa bojājumu un defektu pieņemšanas – nodošanas shēma. Ārpuse, iekšpuse.
Odometrs saņemot ofisā
Odometrs saņemot
____________
Odometrs nododot ofisā
Odometrs nododot
_____________
Kopā km:
Ja Nomnieks nodod Transporta līdzekli ar nenomazgātu virsbūvi un/vai neiztīrītu, piepīpētu salonu, Nomniekam ir
jāmaksā Nomas līgumā paredzētie līgumsodi un izdevumi.

Parakstot šo Transporta līdzekļa pieņemšanas nodošanas aktu, Nomnieks atsakās celt jebkāda veida pretenzijas
pret Iznomātāju Transporta līdzekļa nepilnību vai trūkumu dēļ.

No brīža, kad Nomnieks ir parakstījis šo Transporta līdzekļa pieņemšanas nodošanas aktu, Nomniekam pāriet viss
Transporta līdzekļa nejaušas bojāejas risks un Nomnieks uzņemas paaugstinātas bīstamības avota īpašnieka
atbildību. Parakstot Transporta līdzekļa pieņemšanas nodošanas aktu Transporta līdzeklis uzskatāms par nodotu
Nomniekam.

Nomnieks piekrīt segt papildu izdevumus, kas saistīti ar Transporta līdzekļa bojājumiem, naudas sodiem par
izdarītajiem ceļu satiksmes pārkāpumiem.

Pieņemot: Nododot:
___________________ ___________________ ___________________ _________________
Nomnieks Iznomātājs Nomnieks Iznomātājs